Get Mystery Box with random crypto!

مخاطب این پست داوطلبانی هستند که امسال پرونده داوطلبی تشکیل دا | Campus France IRAN

مخاطب این پست داوطلبانی هستند که امسال پرونده داوطلبی تشکیل داده اند و در سبد انتخاب رشته خود از یک یا چند دانشگاه پذیرش دریافت کردند.
این داوطلبان برای نهایی کردن یک پذیرش تنها تا تاریخ های مذکور فرصت خواهند داشت.


@campusfranceiran